Obchodní podmínky

Obchodní Podmínky pro focení stylů dle aktuální nabídky fotoateliéru Marek Lampart

 

PŘEDMĚT DÍLA A OBJEDNÁVKY:

 1. Předmětem díla je zhotovení fotografií fotografem (dále jen zhotovitel) pro klienta na základě jeho objednávky
 2. Objednávku zakázky je možno učinit telefonicky, či přes e-mailovou komunikaci
 3. Cena zakázky je vytvořena individuálně k přáním i požadavkům klienta a je v souladu s aktuálním a platným ceníkem Marek Lampart Fotoateliér
 4. Klient má právo seznámit se sám a z vlastní iniciativy s ceníkem a obchodními podmínkami ateliéru Marek Lampart Fotoateliér. Jestliže tak klient neučiní z vlastní vůle nebo nezájmu, nevzniká nárok na pozdější vznesení námitek k ceně zakázky a námitek k obchodním podmínkám ze strany klienta, jelikož se předpokládá, že se klient seznámil s obsahem obchodních podmínek, které jsou k dispozici v prostorách ateliéru i na webových stránkách mareklampart.cz.
 5. Vybraný počet fotografií klientem k finální úpravě zhotovitelem je závazný a po grafické úpravě vybraného počtu fotografií je nutné daný počet fotografií uhradit. Po dokončení všech objednaných grafických prací lze tyto fotografie odmítnout, ale klientovi tak nezaniká povinnost tyto fotografie uhradit. Tato úhrada odmítnutých fotografií po úpravě bude použita na pokrytí nákladů, které zhotoviteli vznikly. Hradí se tak čas, práce a ušlý zisk zhotoviteli zaviněný objednatelem zakázky. Tento nárok zhotoviteli nevniká pouze v případě, že jsou fotografie poškozené, v extrémně nízkém rozlišení, evidentně rozostřené, pokud ale uvedená vada nevznikla požadavky klienta nebo klientem schváleným záměrem zhotovitele.
 6. Požadavky nad rámec původní cenové nabídky, například do výběr fotografií, koláže, nahrazování pozadí a jiné požadavky ze strany klienta budou do původní objednávky dodány a na jejich základě se může finální cena za zakázku lišit oproti původní nabídce
 7. Každý klient je povinen uhradit finální odevzdanou zakázku dle výzvy k úhradě a to nejpozději do 14 dnů od této výzvy nebo od odevzdání finální zakázky pokud není ve výzvě, či na neuhrazené faktuře uvedeno jinak.
 8. Termíny realizace zakázky jsou v závislosti na vytíženosti fotografů ateliéru Marek Lampart Fotoateliér.

NÁHLEDY A FINÁLNÍ VERZE FOTOGRAFIÍ:

 1. Náhledy fotografií pro klienta vybírá zhotovitel sám dle vlastního uvážení. Z tohoto výběru dále klient vybere fotografie, které budou následně finálně zpracovány na základě zadané zakázky.
 2. Náhledy fotografií se zasílají na základě vytíženosti zhotovitele
 3. Náhledy fotografií v nízkém rozlišení určené k výběru a následných úprav originálních zdrojových dat, nesmí být použity a podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele náhledy dále kdekoli zveřejňovat a ani je jakkoliv upravovat (např. odstraněním loga, barevné změny, retuše). Jsou stále ve vlastnictví autora.
 4. Finální fotografie jsou dodány podle vytíženosti zhotovitele po obdržení finálního výběru fotografií klientem pro finální zpracování zhotovitelem. Zakázka musí být však doplacena v plné výše včetně do vybraných fotografií navíc nebo požadavků navíc, jak je uvedeno v řádku 6. oddílu Předmět díla a objednávky.
  Pokud není zakázka doplacena ani poslední den plánovaného termínu odevzdání finálních fotografií, nevzniká zhotoviteli žádná povinnost tyto fotografie poskytnout zadavateli a to do doby, než bude tato zakázka v plné výši uhrazena.
 5. Finální fotografie odevzdávané klientovi jsou vždy upravené a retušované. Neupravená data a RAW soubory se neposkytují a to bez výjimky. Podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není možno bez souhlasu zhotovitele finální fotografie dále upravovat. Na všechny fotografie včetně fotografií, které si klient zakoupil u zhotovitele se dále vztahuje autorský zákon a autorská práva zhotovitele.

TISK FOTOGRAFIÍ:

 1. Tisk fotografií si klient zadává sám u jakéhokoli pro něj vhodného poskytovatele tiskových služeb, pokud si sám nevybere doporučovaného poskytovatele tiskových služeb zhotovitelem.
 2. Doporučený poskytovatel tiskových služeb zhotovitelem pro klienta je FotoŠkoda.
 3. Za tisky fotografií u jakéhokoli poskytovatele tiskových služeb, a to včetně doporučovaného poskytovatele tiskových služeb (v tomto případě FotoŠkoda) nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost.
 4. Reklamace tisků si klient vyřizuje sám u poskytovatele tiskových služeb, kterého si klient vybral a u kterého tisky realizoval.

ZÁSADY PŘI REALIZACI ZAKÁZKY:

 1. Předpokladem pro dodržení časového rámce fotografování a optimální záběry je řádná spolupráce osob klienta a dodržování pokynů zhotovitele při pořizování fotografií.
 2. Nevhodné chování nebo urážlivé jednání přítomných osob klienta i klienta samotného, ničením majetku ateliéru, či majetku spolupracovníků zhotovitele osobami klienta nebo klientem samotným, může být důvodem k zastavení prací a předání nedokončeného díla bez snížení smluvené ceny. Zhotovitel může požadovat náhradu vzniklé škody po zadavateli zakázky a osob klienta i klientovi, a to z důvodu ztraceného času, ušlý zisk vzniklý nedokončením zakázky, škodou na majetku zhotovitele nebo majetku spolupracovníků zhotovitele. Výši náhrady za škodu určuje sám zhotovitel či majitel firmy u které byla zakázka zadána.
 3. Portrétní a Rodinné fotografie obsahují výraznější úpravy – zjemnění vrásek, hlubší retuš pleti, ořez, kontrast, jas apod. Případné lehké úpravy proporcí je možno provést jen na žádost klienta.
 4. Reportážní a skupinové fotografie nejsou výrazně retušovány a obsahují jen základní úpravu.
 5. V průběhu fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoliv foto nebo video záznam z práce fotografa. Výjimku může udělit pouze sám fotograf, a to ústně nebo písemně. Fotograf si vyhrazuje právo tuto výjimku vzít kdykoli zpět a to i po zveřejnění kdekoli a jakéhokoli záznamu z fotografování.
 6. V případě nadstandardních přání (úprava zubů, zeštíhlení, odstranění tetování/samolepek, úpravy trčících ramínek či neposlušných vlasů a dalších náročnějších retuší) je účtován příplatek 20,- Kč/min. grafických prací
 7. Pokud se klient nedostaví ve smluvený den, hodinu a místo realizace zakázky bez předešlé omluvy (nejpozději do 24h před samotným focením), vzniká tak zhotoviteli nárok na kompenzaci v minimální výši, která činí částku za první fotografii podle specifické ceny předem vybraného stylu focení klientem a to včetně ceny za objednanou vizážistku.
  • Focení osob v exteriéru 990 Kč
  • Focení osob v ateliéru 1290 Kč
  • Vizážistka – Make Up 1590 Kč
  • Vizážistka – Úprava vlasů 990 Kč
  • Focení produktu – minimálně 50% ze smluvené ceny za zakázku
  • Focení Interiérů – minimálně 50% ze smluvené ceny za zakázku
  • Natáčení videa – minimálně 50% ze smluvené ceny za zakázku
  • Pokud se při natáčení osob objednala vizážistka platí se 100% ceny za vizážistku podle platného ceníku Marek Lampart Fotoateliér)
  • Natáčení reklamy – minimálně 50% ze smluvené ceny za zakázku

Klientovi bude vystavena na tyto služby faktura se splatností 14 dní a to bez výjimky. Pokud klient fakturu neuhradí, bude jednáno v souladu se zákonným postupem při takto vzniklé situaci.

MAKE UP A VIZÁŽ (STYLING OBLEČENÍ):

 1. Jestliže klient odmítne profesionální Make Up u námi doporučované vizážistky a zvolí si zakázku bez profesionálního Make Up, může být účtován nad rámec zakázky příplatek za retuše a úpravy fotky 20 Kč/min., jestliže zhotovitel usoudí, že Make Up klienta byl nedostatečný (Výčet nedostatků v odstavci A.). Stejně tak může zhotovitel účtovat nad rámec zakázky příplatek za retuše 20 Kč/min., jestliže zhotovitel usoudí, že profesionální Make Up provedený u vizážistky (vizážisty) vybrané klientem (vyjma námi doporučované profesionální vizážistky / vizážisty) byl nedostatečný (Výčet nedostatků v Odstavci B)

A. Klient si neprofesionální prací:

 • Nanesl nedostatečnou vrstvu Make Up, který odkrývá většinu nedostatků pleti, které měly být skryty profesionální úpravou Make Up
 • Nanesl zbytečně silnou vrstvu Make Up a vznikly tak výrazné jezírka, srážení Make Up, roztékání Make Up a jiné podstatné nedostatky
 • Zvolil nevhodnou barevnou kombinaci líčidel
 • Způsobil špatným nanesením řasenky slepování řas nebo jinak špatně upravil řasy
 • Způsobil rozpadání, srážení nebo jiné nedostatky při a po nanesení rtěnky
 • Způsobil nedostatečné nebo nadměrné nabarvení, či jinou úpravou jinak špatně upravil obočí
 • Způsobil jiné nespecifikované nedostatky, které se mohou projevit v průběhu focení, popřípadě se na tyto nedostatky přijde v průběhu výběru nebo retuší fotografií

B. Vizážistka (Vizážista) vybraná klientem svou prací:

 • Nanesl(a) nedostatečnou vrstvu Make Up, který odkrývá většinu nedostatků pleti, které měly být skryty profesionální úpravou
 • Nanesl(a) zbytečně silnou vrstvu Make Up a vznikly tak výrazné jezírka, srážení Make Up, roztékání Make Up a jiné podstatné nedostatky
 • Zvolil(a) nevhodnou barevnou kombinaci líčidel
 • Způsobil(a) špatným nanesením řasenky slepování řas nebo jinak špatně upravil řasy
 • Způsobil(a) rozpadání, srážení nebo jiné nedostatky při a po nanesení rtěnky
 • Způsobil(a) nedostatečné nebo nadměrné nabarvení, či jinou úpravou jinak špatně upravil obočí
 • Způsobil(a) jiné momentálně nespecifikované nedostatky, které se mohou projevit v průběhu focení, popřípadě se na tyto nedostatky přijde v průběhu výběru nebo retuší fotografii

 2. Jestliže klient odmítne profesionální Make Up nebo využije služeb vizážistky (vizážisty) vybrané klientem (vyjma námi doporučované profesionální vizážistky / vizážisty) je klient sám zodpovědný za kvalitu Make Up a nevzniká tak nárok na pozdější reklamace nebo neuhrazení zakázky

3.  Jestliže má klient problematickou pleť a odmítne profesionální Make Up nebo využije služeb vizážistky (vizážisty) vybrané klientem (vyjma námi doporučované profesionální vizážistky / vizážisty) je klient sám zodpovědný za toto rozhodnutí a kvalitu Make Up. Nevzniká tak nárok na pozdější reklamace nebo neuhrazení zakázky.

Klientovi bude účtován nad rámec zakázky příplatek za retuše a úpravy fotky 20 Kč/min.

 1. Jestliže klient odmítne profesionální Styling oblečení u námi doporučované stylistky a zvolí si zakázku bez profesionálního Stylingu oblečení, popřípadě si zvolí vlastní stylistku (vyjma naší doporučované stylistky), klient je sám zodpovědný za výběr outfitu a nevzniká tak nárok na pozdější reklamace nebo neuhrazení zakázky

OSTATNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA:

 1. Na všechny fotografie pořízené zhotovitelem Marek Lampart Fotoateliér se vztahuje autorský zákon č. 121/2000 Sb.
 2. V případě, že zákazník požaduje návštěvu fotografa doma nebo jiném místě fotografování v exteriéru, připlácí se k ceně balíčku dopravné ve výši 12 Kč /km.
 3. Finální snímky uchováváme v souladu se zákonem o ochraně a zpracování osobních údajů. Snímků sloužících k propagaci firmy nesmí být publikovány za účelem výdělku na serverech nabízejících fotografie k prodeji třetí strany.

REKLAMACE:

 1. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem k reklamaci fotografií. Pro vylepšení vzhledu je k dispozici profesionální vizážistka.
 2. Reklamace tištěných fotografií je možná pouze v případě, pokud tisk fotografií výslovně a písemně zadá objednavatel zhotoviteli a jen na základě viditelné tiskové chyby, jako jsou škrábance, šmouhy, pruhy apod., případně při viditelné hrubé neostrosti. Nelze reklamovat barevnost, tmavost či světlost tištěné fotografie.
 3. Reklamace tisků fotografií si klient řeší sám u zhotovitele tisků, kterého si klient sám objednal, nebyla však objednávka tisků zadána podle odstavce 2. Reklamace.
 4. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.
 5. Neseznámení se se všemi body obchodních podmínek není důvodem k pozdějším námitkám a reklamacím včetně neuhrazení zakázky nebo nárokované platby za vzniklé škody zhotoviteli popsané výše v obchodních podmínkách.

VYHRAZUJI SI PRÁVO A MOŽNOST POUŽÍT FOTOGRAFIE Z FOCENÍ DO SVÉHO PORTFOLIA

ZA ÚČELEM PROPAGACE ATELIÉRU A SVÉ PROFESE FOTOGRAFA.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2022

© MAREK LAMPART | vytvořeno DIGIBEES | GDPR Obchodní podmínky